CHU QUANG THY ANNE

Chu Quang Thy Anne at Segal’s a few days after she left Saigon. Chu Quang Thy Anne à Sigueule quelques jours après qu’elle ait quitté Saigon. Chu Quang Thy (Anne) tại “siêu thị” Xi-Gơ vài ngày sau khi rời Sài Gòn.